سرمایه شرکت
سرمايه شركت در بدو تأسيس 30 میلیارد ريال (شامل تعداد 30/000/000 سهم به ارزش اسمي هر سهم 1/000 ريال) بوده كه طي چند مرحله به مبلغ 197/857 ميليون ريال (شامل تعداد 197/875/000 سهم به ارزش اسمي هر سهم 1/000 ريال) افزايش يافته است.

تاريخ افزايش سرمايه

افزايش سرمايه

(درصد)

سرمايه جديد

(میلیون ريال)

1384/09/15

100

30.000

1386/01/27

167

50.000

1387/07/28

160

80.000

1388/08/10

247

197.875