اهداف شرکت
پیشتازی در عرصه های صنعت لیزینگ از طریق توسعه بازار ، ارتقاء و به کارگیری فن آوریها و متدلوژی روز و طراحی خدمات جدید متناسب با نیاز مشتریان .بستر سازی و حرکت در جهت انجام خدمات در زمان پیش بینی شده همراه با قیمت گذاری متناسب در چارچوب نیاز مشتریان ، فعال کردن و به کارگیری امکانات بالقوه و بالفعل شرکت ارس خودرو دیزل و همچنین تعامل با مشتریان در فرآیند شناخت ، طراحی و پیاده سازی راهکارها به منظور تحقق چشم انداز، اشاعه و حمایت از فلسفه کار دسته جمعی و انتقال تجارب کارکنان و ارتقاء فرهنگ سازمانی از طریق تقویت فضای کاری و در نهایت ایجاد محیط صمیمی و پرنشاط اهداف بلند مدت شرکت می باشد.